శ్రీలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి:

0 minutes, 1 second Read


ఓం ప్రకృత్యై నమ:
ఓం వికృత్యై నమ:
ఓం విద్యాయై నమ:
ఓం సర్వభూతాహితప్రదాయై నమ:
ఓం శ్రద్ధాయై నమ:
ఓం విభూత్యై నమ:
ఓం సూర భ్యై నమ:
ఓం పరమాత్మికాయై నమ:
ఓం వాచ్యై నమ:
ఓం పద్మాలయాయై నమ: 10
ఓం పద్మాయై నమ:
ఓం శుచ్యై నమ:
ఓం స్వాహాయై నమ:
ఓం స్వధాయై నమ:
ఓం సుధాయై నమ:
ఓం ధన్యాయై నమ:
ఓం హిరణ్మయై నమ:
ఓం లక్ష్మై నమ:
ఓం నిత్యపుష్టాయై నమ:
ఓం విభావర్యై నమ: 20
ఓం అదిత్యై నమ:
ఓం దీత్యై నమ:
ఓం దీప్తాయై నమ:
ఓం వసుదాయై నమ:
ఓం వసుధారిణ్యౖ నమ:
ఓం కమలాయై నమ:
ఓం కాంతాయై నమ:
ఓం క్షమాయై నమ: నమ:
ఓం క్షీరోదసంభవాయై నమ:
ఓం అనుగ్రహప్రదాయై నమ: 30
ఓం బుద్ధ్యై నమ:
ఓం అనఘాయై నమ:
ఓం హరివల్లభాయై నమ:
ఓం అశోకాయై నమ:
ఓం అమృతాయై నమ:
ఓం దీప్తాయై నమ:
ఓం లోకశోకవినాశిన్యై నమ:
ఓం ధర్మనిల యాయై నమ:
ఓం కరుణాయై నమ:
ఓం లోకమాత్రే నమ: 40
బపద్మప్రియాయై నమ:
ఓం పద్మహస్తాయై నమ:
ఓం పద్మాక్ష్యై నమ:
ఓం పద్మసుందర్యై నమ:
ఓం పద్మోద్భవాయై నమ:
ఓం పద్మముఖ్యై నమ:
ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమ:
ఓం రమాయై నమ:
ఓం పద్మమాలాధరాయై నమ:
ఓం దేవ్యై నమ: 50
ఓం పద్మిన్యై నమ:
ఓం పద్మగంధిన్యై నమ:
ఓం పుణ్యగంధాయై నమ:
ఓం సుప్రసన్నాయై నమ:
ఓం ప్రసాదాభిముఖ్యై నమ:
ఓం ప్రభాయై నమ:
ఓం చంద్రవదనాయై నమ:
ఓం చంద్రాయై నమ:
ఓం చంద్రసహోదర్యై నమ:
ఓం చతుర్భుజాయై నమ: 60
ఓం చంద్రరూపాయై నమ:
ఓం ఇందిరాయై నమ:
ఓం ఇందుశీతలాయై నమ:
ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమ:
ఓం పుష్ట్యై నమ:
ఓం శివాయై నమ:
ఓం శివకర్త్యై నమ:
ఓం సత్త్యై నమ:
ఓం విమలాయై నమ:
ఓం విశ్వజనన్యై నమ: 70
ఓం పుష్ట్యై నమ:
ఓం దారిద్య్రనాశిన్యై నమ:
ఓం ప్రీతిపుష్కరిణ్యౖ
ఓం శాంతాయై నమ:
ఓం శుక్లమాల్యాంబరాయై నమ:
ఓం శ్రియై నమ:
ఓం భాస్కర్యై నమ:
ఓం బిల్వనిలయాయై నమ:
ఓం వరారోహాయై నమ:
ఓం యశస్విన్యై నమ: 80
ఓం వసుంధరాయై నమ:
ఓం ఉదారాంగాయై నమ:
ఓం హరిణ్యౖ నమ:
ఓం హేమమాలిన్యై నమ:
ఓం ధనధాన్యకర్త్యై నమ:
ఓం సిద్ద్యై నమ:
ఓం స్రైణసౌమ్యాయై నమ:
ఓం శుభప్రదాయై నమ:
ఓం నృపవేశ్మగతానందాయై నమ:
ఓం వరల క్ష్యై నమ: 90
ఓం వసుప్రదాయై నమ:
ఓం శుభాయై నమ:
ఓం హిరణ్యప్రాకారాయై నమ:
ఓం సముద్రతనయాయై నమ:
ఓం జయాయై నమ:
ఓం మంగళదేవ్యై నమ:
ఓం విష్ణువక్షస ్థలస్థితాయై నమ:
ఓం విష్ణుపత్న్యై నమ:
ఓం ప్రసన్నాక్ష్యై నమ:
ఓం నారాయణసమాశ్రితాయై 100
ఓం దారిద్య్రధ్వంసిన్యై నమ:
ఓం దేవ్యై నమ:
ఓం సర్వోపద్రవవారిణ్యౖ నమ:
ఓం నవదుర్గాయై నమ:
ఓం మహాకాళ్యై నమ:
ఓం బ్రహ్మవిష్ణు శివాతి ్మకాయై నమ:
ఓం త్రికాలజ్ఞాన సంపన్నాయై నమ:
ఓం భువనేశ్వర్యై నమ: 108

SourceSource link

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Havells ST7000 Rechargeable Dual-Blade Shimmer (Shaver cum Trimmer) with 3 Trimming Combs (Black & Yellow) Vega Cleanball Body Trimmer for Body Trimmer of Men, Beard, Body, Pubic Hair Grooming, 90 Min Runtime with LED Flashlight, 4 Comb Attachments, Shower Friendly, (VHTH-33) 98°F T-Shirt Unisex Regular Fit Casual Half Sleeve Round Neck Inner Element Boys Tshirt | Pack of Three Black White Red T-Shirt VARGHESE Paul Tshirt Men’s Regular Fit Polo Shirt,Collar Half Sleeve Cotton Stylish Tshirt MONAL Men’s Solid Polyester Regular Fit T-Shirt