శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్న హార‌తి

0 minutes, 1 second Read


శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహరాజ్‌ కీ జై

ఘేఉని పంచారతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ
కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠాహో బాన్‌ధవ ఓవాళూ హరమాధవ
సాయిరామాధవ ఓవాళూ హరమాధవ
కరూనియా స్థీరమన పాహూ గంభీర హేద్యాన
సాయిచేహేధ్యానపాహు గంభీర హేధ్యాన
కృష్ణనాథ దత్తసాయి జడోచిత్త తుఝే పాయీ
చిత్తబాబాపాయీ జడోచిత్త తుఝే పాయీశ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్నహార‌తి (వీడియోతో..)
ఆరతీ సాయిబాబా
సౌఖ్యదాతార జీవా చర ణారజతాలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ఆరతి సాయిబాబా
జాళునియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహేదంగ
ముముక్ష జనా దావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా
జయామనీ జైసా భావ తయతైసానుభావ
దావిసీ దయాఘనా ఐసీ తుఝీ హి మావ తుఝీ హిమావ ఆరతి సాయిబాబా
తుమచే నమధ్యాతా హరే సంసృతి వ్యథా
అగాధ తవ కరణీ మార్గ దావిసీ అనాథా
దావిసీ అనాథా ఆరతిసాయిబాబా
కలియుగీ అవతార సద్గుణ పరబ్రహ్మసాచార
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తాదిగంబర
దత్తాదిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠా దివసా గురువారీ భక్త కరీతివారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయానివారి
భయానివారి ఆరతిసాయిబాబా
మాఝా నిజద్రవ్యఠేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణ హేచి ఆతా తుహ్మా దేవాధిదేవా
దేవాధిదేవా ఆరతిసాయిబాబా
ఇచ్చితా దీనచాతక నిర్మలతో య నిజసూఖ
పాజవే మాధవాయ సంభా అపూళిభాక
అపూళిభాక ఆరతిసాయిబాబా
సౌఖ్య దాతారజీవచరణా రజతాలీ
ధ్యావాదాసావిసావా భక్తా విసావా ఆరతిసాయిబాబా

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూత
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ

అవతరసీ తూ యేతా ధర్మాన్‌ తే గ్లానీ
నాస్తీకానాహీ తూ లావిసి నిజభజనీ
దావిసి నానాలీలా అసంఖ్య రూపానీ
హరిసీ దీనాన్‌చేతూ సంకట దినరజనీ
జయదేవ జయదవేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
యవనస్వరూపీ ఐక్యాదర్శన త్వాధిధలే
సంశయ నిరసునియా తద్ద్వెతాఘాలవిలే
గోపీచందా మందాత్వాంచీ ఉద్దరిలే
మోమినవంశీ జన్మునిలోకా తారియలె
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
భేదనతత్త్వీ హిందూ యవనాన్‌చా కాహీ
దావాయాసీ ఝాలా పునరపి నరదేహీ
పాహసి ప్రేమానేతూ హిందూ యవనాహీ
దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక్‌ హాసాయీ
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
దేవా సాయినాథా త్వత్పదనత హ్వావే
పరమాయా మెహిత జనమోచన ఝణిహ్వావే
త్వత్కృపయా సకలాన్‌చే సంకట నిరసావే
దేశిల తరిదే త్వద్యుశ కృష్ణానే గావే
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
షిరిడీ మారే పండరపుర సాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధభక్తీ చంద్రభాగా భావపుండలీక జాగా
పుండలీకజాగా భావపుండలీకజాగా
యాహో యాహో అవఘేజన క రూబాబాన్సీ వందన
సాయీసీ వందన కరూబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణ బాబాసాయీ దావపావ మాఝే ఆఈ
పావమామాఝే ఆఈ దావపావ మాఝే ఆఈ

ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోళ్యానీ పాహీన రూపతుఝే

ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందేపూజిన్‌
భావే ఓవాళీనహ్మణే నామా
త్వమేవ మాతా పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్‌
కరోమి యద్యత్సకలం పర స్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి
అచ్యుతం కేశవం రామానారాయణం,
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,
జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరేహరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
శ్రీ గురుదేవదత్త

హరి: ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి
ప్రథమాన్యాసన్‌ తేహనాకం మహిమాన్‌: సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః
ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే
నమోవయంవై శ్రవణాయ కూర్మహే
సమేకామాన్‌ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరోవై శ్రవణో దధాతు
కుబేరాయవైశ్రవణాయ మహారాజాయనమః
ఓం స్వస్థి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్యం రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశా సార్వభౌమః స్సార్వాయుషాన్‌
త్రాదాపదార్థాత్‌ పృథివ్యై సముద్ర పర్యంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్ఠారో మరుత్తస్యావసన్‌ గ్రహే
అవిక్షితస్య కామప్రేర్‌ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి
శ్రీనారాయణ వాసుదేవాయ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖాచా శిణ శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తీసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞలోకాపరీ జో జనాల
పరీఅంతరీ జ్ఞానకైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమాగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కారావే ఆహ్మాధన్య చుంబోని గాలా
ముఖీఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రాస ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
సురాదీక జ్యాంచ్యాపదా వందితాతీ
శుకాదీకజాంతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్థేపదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తుఝాజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగ ళీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవేకృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తులా మాగతో మాగణ ఏక ద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీ రాజ హాతారి ఆతా

నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

ఐసా యే ఈబా సాయీ దిగంబరా
అక్షయరుప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా బాబాయే ఈబా

కాశీస్నాన జప, ప్రతిదీవశీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ
నిర్మల నదితుంగా, జలప్రాశీ నిద్రామాహురదేశీ ఐసా యే ఈబా
ఝోళిలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ
భక్తావరద సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ ఐసా యే ఈబా

సాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా ముకుట శోభతోమాథా ఐసా యే ఈబా

తత్పర తుఝ్యూయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ
లక్ష్మివాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకట వారుని ఐసా యే ఈబా

యాపరిధ్యాన తుమాఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా లావిసి హరిగుణగాయా
ఐసా యే ఈబా సాయి దిగంబరా అక్షయ రుప అవతారా
సర్వహివ్యాపక తూ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రికుమారా బాబాయే ఈబా

సదాసత్య్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుమ్‌
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం ముని ర్‌ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణత్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

భవాంబోధి మాగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తిప్రియాణాం
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సదానింబవృక్షస్య మూలాది వాసాత్‌
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్‌
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్‌
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

అనేకాశృతా తర్క్యలీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశా నభాస్వత్ప్రభావమ్‌
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మసాక్షాత్‌
స్వయం సంభవం రామమేవాతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

శ్రీ సాయీశకృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తాక్షమః
సద్బక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాపితోస్మిప్రభో
శ్రీమత్సాయి పరేశ పాదకమలా న్నాన్యచ్ఛరణ్యం మమ

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధద్రుమం ప్రభుం
మాయయోపహత చిత్తశుద్దయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా

శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయ పాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయాతాపమపాకరోతు

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినాస్తుతస్త్వమ్‌
రమేన్మనోరమే తవపాదయుగ్మే
భృంగోయదాబ్జే మకరంద లుబ్దః

అనేక జల్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్‌
క్షమస్వసర్వాందపరాంధ పుంజకాన్‌
ప్రసీద సాయీశ సద్గురోదయానిథే

శ్రీసాయినాథ చరణామృతపూతచిత్తాస్‌
తత్పాదసేవనరతాః స్సతతం చ భక్త్యా
సంసార జన్యదునితౌర్థ వనిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి

స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోనర స్తన్మనాః సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవెధృవమ్‌

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా
శ్రవణ నయనజం వా మానసంవా పరాధం
విహితమ విహితం వా సర్వమేతత్‌ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్దే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్‌మహారాజ్‌
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహరాజ్‌ కీ జై

 శ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్న హార‌తి 12.00

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహరాజ్‌ కీ జై

ఘేఉని పంచారతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ
కరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూబాబాన్సీ ఆరతీ
ఉఠా ఉఠాహో బాన్‌ధవ ఓవాళూ హరమాధవ
సాయిరామాధవ ఓవాళూ హరమాధవ
కరూనియా స్థీరమన పాహూ గంభీర హేద్యాన
సాయిచేహేధ్యానపాహు గంభీర హేధ్యాన
కృష్ణనాథ దత్తసాయి జడోచిత్త తుఝే పాయీ
చిత్తబాబాపాయీ జడోచిత్త తుఝే పాయీశ్రీ షిరిడి సాయినాధుని మ‌ధ్యాహ్నహార‌తి (వీడియోతో..)
ఆరతీ సాయిబాబా
సౌఖ్యదాతార జీవా చర ణారజతాలీ
ద్యావా ద్యాసావిసావా భక్తా విసావా ఆరతి సాయిబాబా
జాళునియా ఆనంగ స్వస్వరూపీ రాహేదంగ
ముముక్ష జనా దావీ నిజడోళా శ్రీరంగ డోళా శ్రీరంగ ఆరతిసాయిబాబా
జయామనీ జైసా భావ తయతైసానుభావ
దావిసీ దయాఘనా ఐసీ తుఝీ హి మావ తుఝీ హిమావ ఆరతి సాయిబాబా
తుమచే నమధ్యాతా హరే సంసృతి వ్యథా
అగాధ తవ కరణీ మార్గ దావిసీ అనాథా
దావిసీ అనాథా ఆరతిసాయిబాబా
కలియుగీ అవతార సద్గుణ పరబ్రహ్మసాచార
అవతీర్ణ ఝాలాసే స్వామీ దత్తాదిగంబర
దత్తాదిగంబర ఆరతి సాయిబాబా
ఆఠా దివసా గురువారీ భక్త కరీతివారీ
ప్రభుపద పహావయా భవభయానివారి
భయానివారి ఆరతిసాయిబాబా
మాఝా నిజద్రవ్యఠేవ తవ చరణరజసేవా
మాగణ హేచి ఆతా తుహ్మా దేవాధిదేవా
దేవాధిదేవా ఆరతిసాయిబాబా
ఇచ్చితా దీనచాతక నిర్మలతో య నిజసూఖ
పాజవే మాధవాయ సంభా అపూళిభాక
అపూళిభాక ఆరతిసాయిబాబా
సౌఖ్య దాతారజీవచరణా రజతాలీ
ధ్యావాదాసావిసావా భక్తా విసావా ఆరతిసాయిబాబా

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయి అవధూత
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ

అవతరసీ తూ యేతా ధర్మాన్‌ తే గ్లానీ
నాస్తీకానాహీ తూ లావిసి నిజభజనీ
దావిసి నానాలీలా అసంఖ్య రూపానీ
హరిసీ దీనాన్‌చేతూ సంకట దినరజనీ
జయదేవ జయదవేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీ ఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
యవనస్వరూపీ ఐక్యాదర్శన త్వాధిధలే
సంశయ నిరసునియా తద్ద్వెతాఘాలవిలే
గోపీచందా మందాత్వాంచీ ఉద్దరిలే
మోమినవంశీ జన్మునిలోకా తారియలె
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
భేదనతత్త్వీ హిందూ యవనాన్‌చా కాహీ
దావాయాసీ ఝాలా పునరపి నరదేహీ
పాహసి ప్రేమానేతూ హిందూ యవనాహీ
దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక్‌ హాసాయీ
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
దేవా సాయినాథా త్వత్పదనత హ్వావే
పరమాయా మెహిత జనమోచన ఝణిహ్వావే
త్వత్కృపయా సకలాన్‌చే సంకట నిరసావే
దేశిల తరిదే త్వద్యుశ కృష్ణానే గావే
జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా ఓ సాయీ అవధూతా
జోడుని కరతవ చరణీఠేవితోమాధా జయదేవ జయదేవ
షిరిడీ మారే పండరపుర సాయిబాబా రమావర
బాబా రమావర సాయిబాబా రమావర
శుద్ధభక్తీ చంద్రభాగా భావపుండలీక జాగా
పుండలీకజాగా భావపుండలీకజాగా
యాహో యాహో అవఘేజన క రూబాబాన్సీ వందన
సాయీసీ వందన కరూబాబాన్సీ వందన
గణూహ్మణ బాబాసాయీ దావపావ మాఝే ఆఈ
పావమామాఝే ఆఈ దావపావ మాఝే ఆఈ

ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోళ్యానీ పాహీన రూపతుఝే

ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందేపూజిన్‌
భావే ఓవాళీనహ్మణే నామా
త్వమేవ మాతా పితాత్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖాత్వమేవ
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్‌
కరోమి యద్యత్సకలం పర స్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి
అచ్యుతం కేశవం రామానారాయణం,
కృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిం
శ్రీధరం మాధవం గోపికా వల్లభం,
జానకీ నాయకం రామచంద్రం భజే
హరేరామ హరేరామ రామరామ హరేహరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
శ్రీ గురుదేవదత్త

హరి: ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణి
ప్రథమాన్యాసన్‌ తేహనాకం మహిమాన్‌: సచంత
యత్రపూర్వే సాధ్యాస్సంతి దేవాః
ఓం రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాహినే
నమోవయంవై శ్రవణాయ కూర్మహే
సమేకామాన్‌ కామకామాయ మహ్యం
కామేశ్వరోవై శ్రవణో దధాతు
కుబేరాయవైశ్రవణాయ మహారాజాయనమః
ఓం స్వస్థి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ఠ్యం రాజ్యం
మహారాజ్య మాధిపత్యమయం సమంతపర్యా
ఈశా సార్వభౌమః స్సార్వాయుషాన్‌
త్రాదాపదార్థాత్‌ పృథివ్యై సముద్ర పర్యంతాయా
ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకో భిగితో మరుతః
పరివేష్ఠారో మరుత్తస్యావసన్‌ గ్రహే
అవిక్షితస్య కామప్రేర్‌ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి
శ్రీనారాయణ వాసుదేవాయ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై

అనంతా తులాతే కసేరే స్తవావే
అనంతాతులాతే కసేరే నమావే
అనంతా ముఖాచా శిణ శేషగాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్యభావే
ఉరావేతరీ భక్తీసాఠీ స్వభావే
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
వసే జోసదా దావయా సంతలీలా
దిసే ఆజ్ఞలోకాపరీ జో జనాల
పరీఅంతరీ జ్ఞానకైవల్యదాతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
భరాలాధలా జన్మహా మానవాచా
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా
ధరూసాయి ప్రేమాగళాయా అహంతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
ధరావే కరీసాన అల్పజ్ఞబాలా
కారావే ఆహ్మాధన్య చుంబోని గాలా
ముఖీఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రాస ఆతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
సురాదీక జ్యాంచ్యాపదా వందితాతీ
శుకాదీకజాంతే సమానత్వదేతీ
ప్రయాగాది తీర్థేపదీ నమ్రహోతా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తుఝాజ్యాపదా పాహతా గోపబాలీ
సదారంగ ళీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ
కరీ రాసక్రీడా సవేకృష్ణనాథా
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా
తులా మాగతో మాగణ ఏక ద్యావే
కరాజోడితో దీన అత్యంత భావే
భవీమోహనీ రాజ హాతారి ఆతా

నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా

ఐసా యే ఈబా సాయీ దిగంబరా
అక్షయరుప అవతారాసర్వహి వ్యాపక తూ
శృతిసారా అనసూయా త్రికుమారా బాబాయే ఈబా

కాశీస్నాన జప, ప్రతిదీవశీ కొల్హాపుర భిక్షేసీ
నిర్మల నదితుంగా, జలప్రాశీ నిద్రామాహురదేశీ ఐసా యే ఈబా
ఝోళిలోంబతసే వామకరీ త్రిశూల ఢమరూధారీ
భక్తావరద సదా సుఖకారీ దేశిల ముక్తీచారీ ఐసా యే ఈబా

సాయిపాదుకా జపమాలా కమండలూ మృగఛాలా
ధారణ కరిశీబా నాగజటా ముకుట శోభతోమాథా ఐసా యే ఈబా

తత్పర తుఝ్యూయా జేధ్యానీ అక్షయత్యాంచే సదనీ
లక్ష్మివాసకరీ దినరజనీ రక్షసి సంకట వారుని ఐసా యే ఈబా

యాపరిధ్యాన తుమాఝే గురురాయా దృశ్యకరీ నయనాయా
పూర్ణానంద సుఖే హీకాయా లావిసి హరిగుణగాయా
ఐసా యే ఈబా సాయి దిగంబరా అక్షయ రుప అవతారా
సర్వహివ్యాపక తూ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రికుమారా బాబాయే ఈబా

సదాసత్య్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థాన సంహార హేతుమ్‌
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురం సాయినాథమ్‌

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం ముని ర్‌ధ్యాన గమ్యం
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణత్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

భవాంబోధి మాగ్నార్దితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తిప్రియాణాం
సముద్ధారణార్థం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సదానింబవృక్షస్య మూలాది వాసాత్‌
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్య ప్రియంతమ్‌
తరుం కల్పవృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సదాకల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావ బుద్ధ్యా సపర్యాది సేవామ్‌
నృణాంకుర్వతాం భుక్తిముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

అనేకాశృతా తర్క్యలీలా విలాసైః
సమావిష్కృతేశా నభాస్వత్ప్రభావమ్‌
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్‌

సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం
సదాసజ్జనైః సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్త భద్రప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మసాక్షాత్‌
స్వయం సంభవం రామమేవాతీర్ణం
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం

శ్రీ సాయీశకృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్థసిద్ధిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం ధాతాపి వక్తాక్షమః
సద్బక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః సంప్రాపితోస్మిప్రభో
శ్రీమత్సాయి పరేశ పాదకమలా న్నాన్యచ్ఛరణ్యం మమ

సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధద్రుమం ప్రభుం
మాయయోపహత చిత్తశుద్దయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా

శరత్సుధాంశు ప్రతిమం ప్రకాశం
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయ పాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయాతాపమపాకరోతు

ఉపాసనా దైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినాస్తుతస్త్వమ్‌
రమేన్మనోరమే తవపాదయుగ్మే
భృంగోయదాబ్జే మకరంద లుబ్దః

అనేక జల్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్‌
క్షమస్వసర్వాందపరాంధ పుంజకాన్‌
ప్రసీద సాయీశ సద్గురోదయానిథే

శ్రీసాయినాథ చరణామృతపూతచిత్తాస్‌
తత్పాదసేవనరతాః స్సతతం చ భక్త్యా
సంసార జన్యదునితౌర్థ వనిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి

స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోనర స్తన్మనాః సదా
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవెధృవమ్‌

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజంవా
శ్రవణ నయనజం వా మానసంవా పరాధం
విహితమ విహితం వా సర్వమేతత్‌ క్షమస్వ
జయజయ కరుణాబ్దే శ్రీ ప్రభో సాయినాథ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహారాజ్‌కీ జై
రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాథ్‌మహారాజ్‌
శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్‌ మహరాజ్‌ కీ జైSource link

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Havells ST7000 Rechargeable Dual-Blade Shimmer (Shaver cum Trimmer) with 3 Trimming Combs (Black & Yellow) Vega Cleanball Body Trimmer for Body Trimmer of Men, Beard, Body, Pubic Hair Grooming, 90 Min Runtime with LED Flashlight, 4 Comb Attachments, Shower Friendly, (VHTH-33) 98°F T-Shirt Unisex Regular Fit Casual Half Sleeve Round Neck Inner Element Boys Tshirt | Pack of Three Black White Red T-Shirt VARGHESE Paul Tshirt Men’s Regular Fit Polo Shirt,Collar Half Sleeve Cotton Stylish Tshirt MONAL Men’s Solid Polyester Regular Fit T-Shirt